آبان 9, 1390 - کانال پیش عایق دارای گواهی نامه مخترع و پيشرو در صنعت شرکت یکتاسیستم ایمن ایرانیان