5/5 - (1 امتیاز)

ست ابزار برش

/
      ست ابزار برش در ساخت کانال پیش عایق مشخصات برای اجرای کان…

تبدیل های چهار گوش به گرد و بلعکس

/
      بعضی از پروژه ها از ترکیب چند کانال استفاده می شود که د…

باکس دریچه 

/
      مشخصات در انتهای اجرای کانال با لوله فلکسی برای نصب دری…